Privacybeleid

Privacybeleid

MijnKorting.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus, en zal altijd alle informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens op een veilige manier opslaan en verwerken. MijnKorting.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MijnKorting.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Over MijnKorting.nl

MijnKorting.nl is een website die een online dienst levert. Deze dienst is gratis. Van de dienst kunt gebruik maken door lid te worden van MijnKorting.nl. Via MijnKorting.nl kunt u zodoende gebruik maken van de kortingen en acties van de bij MijnKorting.nl aangesloten webshops. Door het lidmaatschap is het mogelijk om, na uw aankoop bij de aangesloten webshops, spaartegoed op uw MijnKorting.nl account te ontvangen. Dit spaartegoed kunt u in euro’s laten uitkeren op uw bankrekening.

MijnKorting.nl is een activiteit van MARC B.V., gevestigd op Crooswijksebocht 72, 3034NC te Rotterdam, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30228478.

 

Gegevens die door MijnKorting.nl verzameld worden

MijnKorting.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. MijnKorting.nl verzamelt de volgende gegevens:

Persoonlijk profiel:

Om lid te worden van MijnKorting.nl, registreert u zichzelf met uw e-mailadres. Dit is tevens uw inlognaam. Bij het registreren kiest u een persoonlijk wachtwoord. Wij raden u aan om een uniek wachtwoord te kiezen en dit niet te delen met anderen.

Zodra u uw lidmaatschap opzegt, wordt uw profiel automatisch uit de database verwijdert. MijnKorting.nl behoudt zich het recht voor om overige gebruikersgegevens te blijven gebruiken. Desgevraagd zal MijnKorting.nl deze gegevens verwijderen of anonimiseren.

Functionele informatie:

Om de website goed en veilig te laten functioneren en te zorgen dat u uw korting op uw account ontvangt, en eventueel niet geregistreerde kortingen te claimen of te achterhalen, worden uw IP-adres en inlogdata vastgelegd.

Betalingsgegevens:

Zodra u genoeg gespaard heeft, kunt u dit laten uitkeren op uw bankrekening. Voor dat doel vragen wij uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, woonplaats en bankrekeningnummer. Vanwege de plicht om de financiële administratie te kunnen tonen aan de fiscale autoriteiten, wordt deze data voor 7 jaar bewaard.

 

Cookies

Cookies zijn klein tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw internet apparaat (in uw browser) zet op het moment dat u de site bezoekt. Deze cookies sturen informatie door naar de server van de website. Om te zorgen dat de website MijnKorting.nl goed werkt en kortingen op uw naam kunnen worden geregistreerd, maken wij gebruik van een minimaal aantal cookies. Door MijnKorting.nl te gebruiken, kunnen deze cookies op uw computer, laptop, tablet of telefoon worden geplaatst. Dit kan uw apparaat op geen enkele manier beschadigen, en u kunt deze cookies altijd uit uw browser verwijderen. Wel zal de website MijnKorting.nl dan niet of niet goed meer functioneren. Indien u uw cookies wilt verwijderen en u weet niet hoe dat moet, dan raden we u aan om de help functie van uw browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla, Firefox) te raadplegen. Hieronder leggen we meer uit over de soorten cookies waarvan we gebruik maken. Ter volledigheid vermelden wij hierbij dat MijnKorting.nl geen gebruik maakt van zogenaamde ‘tracking cookies’.

Functionele cookies van MijnKorting.nl:

Dit zijn cookies die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u ingelogd blijft als u naar verschillende pagina’s op MijnKorting gaat, en dat u inlognaam en wachtwoord bewaard blijven. Zodoende hoeft u niet iedere keer weer opnieuw uw inloggegevens in te typen.

Affiliate cookies van aangesloten webshops:

Zodra u via MijnKorting naar de website een aangesloten webshop gaat, worden er cookies gezet door die webshop. Dit is nodig om te kunnen zien dat u vanaf MijnKorting naar de desbetreffende webshop bent gegaan. Zodra u vervolgens een aankoop doet, worden deze cookies uitgelezen. Op die manier kunt u korting op uw MijnKorting.nl account ontvangen. Alleen als u de cookies van de website van aangesloten webshops accepteert, is het mogelijk om korting te krijgen via MijnKorting.nl.

Deze zogenaamde affiliate cookies worden geplaatst door andere websites, en MijnKorting heeft dus geen controle of inzage in deze cookies. Ook hebben wij geen zeggenschap of inzicht in de manier waarop een aangesloten webshop deze cookies verder gebruikt in het verzamelen en analyseren van gegevens. Zij hebben hiervoor hun eigen privacy policy die hierop van toepassing is.

Analytics cookies:

MijnKorting.nl maakt gebruik van Google Analytics, om gegevens te verzamelen over aantallen bezoekers en surfgedrag. Google plaatst hiervoor een cookie in uw browser, en analyseert de gegevens voor ons. Via de Google Analytics Console heeft MijnKorting.nl inzicht in de resultaten van deze analyses. De informatie die MijnKorting van Google ontvangt, is altijd geanonimiseerd en niet te herleiden naar een specifiek persoon. Wel is het zo dat Google deze informatie aan derden verstrekt indien zij in opdracht van Google deze informatie verwerken, of indien Google dat wettelijk verplicht is.

 

Doeleinden

Persoonsgegevens van u als lid worden door MijnKorting.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Zodat u kunt inloggen en u hiermee kunt identificeren als uniek lid, waarmee de door een aankoop verkregen korting kan toegewezen aan u;
 • Zodat u informatie kunt ontvangen over de diensten die MijnKorting aanbiedt;
 • Zodat u informatie kunt ontvangen over de acties en aanbiedingen van de bij MijnKorting.nl aangesloten webshops;
 • Zodat u een review kunt schrijven op de site van onze review partner(s)
 • Zodat MijnKorting.nl de gespaarde korting kan uitbetalen op uw bankrekening;
 • Zodat MijnKorting.nl geanonimiseerde rekenkundige analyses uit kan voeren;
 • Zodat MijnKorting.nl de website kan verbeteren en beveiligen
 • Zodat MijnKorting.nl informatie over leden kan verstrekken aan daartoe bevoegde instanties, indien de wet dit aan MijnKorting.nl verplicht.

MijnKorting.nl houdt u via de e-mail op de hoogte van aanpassingen en uitbreidingen van de geleverde dienst. Daarnaast kan MijnKorting.nl u via e-mail op de hoogte houden van acties en aanbiedingen. Mocht u deze informatie niet willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de website. Afmelden kan ook door op de link te klikken die zich onderaan iedere email van MijnKorting.nl bevindt.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het lidmaatschap van MijnKorting.nl als cashback website;

De gegevens die u aan MijnKorting.nl geeft kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt MijnKorting.nl gebruik van een derde partij voor:

 • Het toekennen van kortingen aan leden
 • Het analyseren van managementinformatie en financiële informatie
 • Het uitbetalen van de kortingen
 • Toevoegen of veranderen van functionaliteiten van de website
 • Het verzamelen van reviews
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

MijnKorting.nl geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee MijnKorting.nl geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt MijnKorting.nl hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Alleen in de volgende 3 situaties zal Mijnkorting.nl de informatie met derden delen zonder een verwerkersovereenkomst:

 • Als de wettelijke regels MijnKorting.nl verplichten om informatie te delen;
 • Als een juridische procedure dit, in de ogen van MijnKorting.nl, noodzakelijk maakt;
 • Als het noodzakelijk is om de rechten van MijnKorting.nl te beschermen.

MijnKorting.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Daarnaast verwerkt MijnKorting.nl enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

MijnKorting.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft MijnKorting.nl bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MijnKorting.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • MijnKorting.nl hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • MijnKorting.nl pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • MijnKorting.nl maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • MijnKorting.nl test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen;
 • De medewerkers van MijnKorting.nl zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke MijnKorting.nl van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door MijnKorting.nl of door één van de verwerkers van MijnKorting.nl. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door MijnKorting.nl te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. MijnKorting.nl kan u vragen om u te legitimeren voordat MijnKorting.nl gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag MijnKorting.nl uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt MijnKorting.nl u hierover direct contact op te nemen op klantenservice(at)mijnkorting.nl

 

Contact

MijnKorting.nl

Crooswijksebocht 72

3034 NC Rotterdam

klantenservice@mijnkorting.nl