Voorwaarden

Ter toelichting

MijnKorting.nl is lid van de Stichting Webshop Keurmerk. De algemene voorwaarden van MijnKorting.nl en de algemene voorwaarden die MijnKorting.nl heeft overgenomen van de Stichting Webshop Keurmerk, zoals toegankelijk onder deze link, verhouden zich als volgt tot elkaar: Van de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk afwijkende bepalingen in de algemene voorwaarden van MijnKorting.nl mogen niet ten nadele van de consument zijn.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNKORTING.NL

Algemeen

1. Door de website MijnKorting.nl te bezoeken verklaart gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers en hen die op andere wijze gebruik maken van de diensten van MijnKorting.nl, waaronder consumenten, ondernemingen en publieke organisaties.

2. In het geval dat één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden als ongeldig of onuitvoerbaar worden aangemerkt door een daartoe bevoegde instantie en als zodanig komen te vervallen, blijven de overige onderdelen onverminderd van kracht.

3. Met registratie op MijnKorting.nl verleent gebruiker toestemming aan de eigenaar van MijnKorting.nl dat deze informatie aan gebruiker mag toesturen in het kader van accountinformatie, uitgevoerde transacties, toegekende kortingen en marketing activiteiten. Gebruiker kan deze toestemming intrekken via opt-out.

4. MijnKorting.nl is voor het registeren van aankopen en het toekennen van kortingen voor gebruikers mede afhankelijk van cookies. Met registratie op MijnKorting.nl gaat gebruiker akkoord met het gebruik van deze cookies. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de acceptatie van deze cookies door zijn/haar browser.

 

Content en verantwoordelijkheden

5. MijnKorting.nl heeft de informatie op deze pagina's, voor zover vallend onder zijn verantwoordelijkheid, met zorg samengesteld en spant zich in de geplaatste informatie juist en volledig te houden.

6. De inhoud van de website is gedeeltelijk afkomstig van derden, onder andere uit bijdragen van ondernemingen, bezoekers van de website en data van partners (affiliate netwerken en webshops). Aan eventuele fouten of onzorgvuldigheden kan gebruiker geen rechten ontlenen.

7. MijnKorting.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en herkomst van door ondernemingen of consumenten, toeleveranciers, advertentiebedrijven en partners aangeleverde bijdragen. Bovenstaande geldt tevens voor alle MijnKorting.nl content die op websites of via andere media van derden getoond wordt.

8. Bezoeker (ook genoemd: gebruiker) is verantwoordelijk voor alle bijdragen die hij of zij op de website plaatst en zal zich onthouden van het plaatsen van inbreukmakende of anderszins onrechtmatige bijdragen. De bijdragen van bezoekers geven niet per definitie de mening van MijnKorting.nl, diens toeleveranciers en handelspartners weer.

9. MijnKorting.nl, diens toeleveranciers en handelspartners aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of op andere wijze wordt verwezen.

10. Zonder schriftelijke toestemming van MijnKorting.nl is het niet toegestaan om content in de meest ruime zin van het woord (waaronder niet limitatief teksten, afbeeldingen, foto’s en andersoortige berichtgeving) die verstrekt worden via MijnKorting.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

11. MijnKorting.nl heeft niet de intentie om kwetsend, inbreukmakend, auteursrechtelijk beschermd of anderszins onrechtmatig materiaal te publiceren. Om het risico van een dergelijke plaatsing te minimaliseren wordt toezicht gehouden op de aangeleverde bijdragen, zonder dat aan dit toezicht rechten zijn te ontlenen. Wanneer blijkt dat ondanks deze maatregelen toch inbreukmakend, auteursrechtelijk beschermd of anderszins onrechtmatig materiaal online staat, stellen wij het bijzonder op prijs als u contact met ons opneemt.

12. MijnKorting.nl behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren en inhoud, bijdragen en links te verwijderen zonder toestemming van bezoeker en ondernemer c.q. onderneming. Dit indien het bevoegd gezag het eist, dan wel als de inhoud of link in strijd is met het doel dat MijnKorting.nl voor ogen heeft.

 

Aankopen en korting

13. Aankopen en kortingen kunnen door onze partners (webshops en affiliate netwerken) alleen worden geregistreerd bij het correct volgen van de aanbevelingen c.q. tips zoals geformuleerd op de home pagina.

14. MijnKorting.nl heeft geen invloed op de daadwerkelijke registratie van een aankoop door onze partners, en kan dientengevolge niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet toekennen van de korting.

15. Bij iedere toegekende transactie komt gebruiker in aanmerking voor korting. Deze korting wordt uitgekeerd door MijnKorting.nl.

16. MijnKorting.nl heeft geen invloed op de beslissing van webshops om een transactie de status van ‘toegekende transactie’ te geven, en kan dientengevolge niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet toekennen van de korting.

17. Kortingen krijgen pas geldelijke waarde voor gebruiker op het moment dat deze zijn toegekend door onze partner.

18. Wordt een toegekende transactie achteraf alsnog door een van onze partners afgekeurd of bijgesteld, dan wordt de korting voor gebruiker recht evenredig aangepast.

19. Geretourneerde of geannuleerde bestellingen komen niet in aanmerking voor korting. Ook gedeeltelijk geretourneerde of geannuleerde bestellingen komen niet in aanmerking voor korting.

20. Bij het niet kunnen voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting door partner vervalt de korting. MijnKorting.nl is in dit geval niet gehouden aan het uitkeren van de toegekende korting aan gebruiker.

21. Bij vermoeden van fraude of misbruik behoudt MijnKorting.nl zich het recht voor toegekende kortingen zonder opgaaf van reden te verwijderen.

 

Account

22. Gebruiker kan een account aanmaken op MijnKorting.nl. Voor het aanmaken van een account is het noodzakelijk dat:

i gebruiker minimaal 16 jaar oud is

ii. gebruiker beschikt over een Nederlands bankrekening- of gironummer

iii. gebruiker zelf gebruik maakt van het account (gebruik door derden is niet toegestaan)

23. Het is een gebruiker of huishouden (natuurlijk persoon of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon) niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken en te gebruiken. Is er sprake van meerdere accounts die herleidbaar zijn tot 1 gebruiker of huishouden dan gelden de bepalingen zoals opgenomen onder artikel 27. MijnKorting.nl behoudt zich het recht voor om officiële bewijzen van identiteit op te vragen indien er vermoedens zijn dat meerdere accounts herleidbaar zijn naar 1 gebruiker of huishouden.

24. Gebruiker kan zijn account laten opheffen als hij niet langer van de website MijnKorting.nl en hieraan verbonden diensten gebruik wenst te maken. Gebruiker kan dit kenbaar maken via de contactpagina op MijnKorting.nl, met opgaaf van zijn/haar email-adres.

25. Door gebruiker geplaatste content kan bij opheffing van zijn account niet worden verwijderd. Aan het account gekoppelde persoonsgegevens zal MijnKorting.nl anonimiseren zodat de content niet langer herleidbaar naar gebruiker is.

26. Indien gebruiker gedurende 2 maanden geen gebruik heeft gemaakt van MijnKorting.nl (oftewel een aankoop heeft gedaan waardoor er een openstaande korting is gegenereerd), is MijnKorting.nl gerechtigd het account op te heffen, zonder uitkering van de openstaande en toegekende welkomstpremie, vriendenpremie, verzilver-ze-alle-vijf-premie en kortingen. Vriendenpremies die verdiend zijn door aanmeldingen waarvan niet binnen 3 maanden daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt (c.q. een korting wordt geregistreerd), worden afgekeurd.

27. Bij vermoedens van fraude of oneigenlijk gebruik van het account (waaronder maar niet beperkt tot frauduleuze, beledigende, inbreukmakende en andere onrechtmatige handelingen) behoudt MijnKorting.nl zich het recht voor om het account met onmiddellijke ingang te verwijderen. In deze gevallen vervallen de eventuele opgebouwde kortingen per direct.

28. MijnKorting.nl is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de gebruiker in verband met het opheffen van een account of om welke reden dan ook.

 

Uitbetaling

29. Gebruiker kan zijn/haar toegekende kortingen laten uitbetalen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden en verantwoordelijkheden:

i. het (opgetelde) bedrag aan toegekende kortingen bedraagt 12,50 euro of meer

ii. gebruiker heeft de correcte persoonsgegevens ingevoerd in zijn/haar account.

iii. gebruiker heeft zijn/haar bankrekening- of gironummer verstrekt

30. Mijnkorting.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste verstrekking van persoons-, adres- of bankgegevens.

31. Betalingsaanvragen die wekelijks voor zondagavond zijn ingediend worden op de maandagochtend uitgekeerd.

32. Uitkering vindt uitsluitend plaats op een Europese bank- of giro rekening.

 

Gebruiksvoorschriften en het plaatsen van content

33. Bezoekers en ondernemers (hierna: gebruikers) dienen zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de website. Bij het gebruik van de website en het plaatsen van content zal de gebruiker:

i. zich houden aan de algemeen geldende omgangsnormen in het maatschappelijk verkeer;

ii. zich houden aan de "netiquette" regels, zoals te vinden op nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette;

iii. geen handelingen verrichten of content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;

iv. alle op MijnKorting.nl weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen;

v. geen inbreuk maken op of in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten;

vi. geen handelingen verrichten of content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere bezoekers;

vii. geen spam, malware of andere ongewenste berichten verspreiden;

viii. geen content van anderen wijzigen, wissen of onbruikbaar maken. 

34. De gebruiker is verantwoordelijk voor de content die hij op MijnKorting.nl plaatst.

35. MijnKorting.nl is niet verplicht om content van gebruikers actief te beheren, te bewerken, voor plaatsing te controleren of te monitoren. MijnKorting.nl staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de aangeleverde content door gebruikers.

36. Als content van de gebruiker niet aan de gestelde voorwaarden voldoet kan MijnKorting.nl zonder overleg vooraf en naar eigen inzicht inhoud wijzigen of verwijderen. Dit geldt tevens voor content waar, naar beoordeling van MijnKorting.nl, de leesbaarheid of algemene kwaliteit van de website in het geding komt.

37. Gebruikers mogen geen content op MijnKorting.nl plaatsen:

i. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van personen aantast;

ii. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

iii. die intimiderend, beledigend, discriminerend of van gewelddadige, dan wel pornografische aard is of die anderszins naar algemeen geldende maatschappelijke normen als controversieel moet worden beschouwd;

iv. waarin piramidespelen, kettingbrieven of illegale software worden aangeboden of gepromoot;

v. die gericht is op het werven van personeel,

vi. voor reclame- of marketingdoeleinden, inclusief links naar websites die onmiskenbaar een commercieel doel dienen. 

38. Indien gebruiker geheel of deels tekort schiet in de naleving van artikel 37 sub vi, is gebruiker aan MijnKorting.nl direct en zonder dat hiervoor een aanmaning of andere voorafgaande melding nodig is telkens en voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van euro 1.250,00. Deze boete valt MijnKorting.nl toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van MijnKorting.nl op gebruiker, waaronder mede begrepen het recht op nakoming en schadevergoeding, naast de boete.

39. Door het plaatsen van content op de website verleent gebruiker aan MijnKorting.nl toestemming om de aangeleverde content kosteloos te publiceren en te gebruiken voor zijn website of anderszins en om deze beschikbaar te stellen aan diens toeleveranciers en handelspartners.

40. Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemming te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Gebruiker vrijwaart MijnKorting.nl en diens toeleveranciers en partners voor alle schade en kosten bij aanspraken van derden dat de geplaatste content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig is.

 

Aansprakelijkheid

41. Gebruiker die handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor MijnKorting.nl en diens partners en toeleveranciers voortvloeiende schade.

42. MijnKorting.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor technische storingen of schade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet en door technische storingen.

43. Gebruiker vrijwaart MijnKorting.nl en diens partners, toeleveranciers en overige derden tegen alle aanspraken van gebruiker of derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door gebruiker van de website, dan wel door het niet nakomen door gebruiker van zijn verplichtingen op grond van deze voorwaarden. 

44. MijnKorting.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van de website, met inbegrip van schade als gevolg van malware of de onjuistheid of onvolledigheid van de content.